Foto

Realizacje

WIELKOPOLSKIE CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII W POZNANIU

KLIENT: BUDIMEX SA

INWESTOR: Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii w Poznaniu

ZAKRES PRAC:

W lipcu i serpniu 2011 roku IB SYSTEMS podpisała dwie umowy na wykonanie instalacji elektrycznych dla projektu: Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii – jednej z kluczowych inwestycji w Poznaniu. Umowy zostały zawarte z Generalnym Wykonawcą – Budimex SA.

Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii (WCZT) jest projektem inwestycyjnym całego środowiska naukowego miasta Poznania, jako centrum badań multidyscyplinarnych, które przez swoją działalność i wpływ na otoczenie gospodarcze będzie stanowić bardzo istotny element budowanej w Wielkopolsce regionalnej gospodarki opartej na wiedzy. Kompleks WCZT znajduje się w obrębie kampusu UAM na Morasku.

Prace zostały zrealizowane przez IB Systems w okresie od czerwca 2011 roku do września 2013 roku.

"Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii w Poznaniu jest multidyscyplinarnym ośrodkiem skupiającym najlepszych specjalistów z nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych, skoncentrowanym na nowych materiałach i biomateriałach o wielostronnych zastosowaniach. Integracja środowiska poznańskiego pozwala na stworzenie i rozwój ośrodka badawczo technologicznego o wysokiej randze międzynarodowej, który przez swoją działalność i otoczenie gospodarcze będzie stanowić bardzo istotny element budowanej w Wielkopolsce regionalnej gospodarki opartej na wiedzy. Istotą multidyscyplinarnych działań tego ośrodka będzie opracowanie oryginalnych syntez chemikaliów, biochemikaliów i agrochemikaliów (tzw. fine chemicals), a także nowej generacji bio- i nano- materiałów oraz ich prekursorów, a następnie opracowanie zaawansowanych technologii i biotechnologii ich wytwarzania z przeznaczeniem dla optoelektroniki, medycyny, farmacji, rolnictwa oraz wielu innych dziedzin przemysłu i techniki. Celem tych badań jest również stworzenie podstaw technologicznych dla szeregu zastosowań chemii bioorganicznej, biologii molekularnej i biotechnologii w szeroko pojętej ochronie zdrowia (tj. molekularnej i komórkowej terapii i diagnostyce medycznej), a także dla zastosowań agrotechnicznych i w przemyśle spożywczym.

Wielkopolskie Centrum Zaawansowanych Technologii (WCZT) jest projektem inwestycyjnym środowiska naukowego miasta Poznania, realizowanym na podstawie umowy nr POIG.02.01.00-30-169/08 zawartej 15 września 2009 roku (wraz z późniejszymi aneksami) i współfinansowanym w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w 15% z dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Budżet projektu wynosi 251,52 mln PLN (63 mln EURO)."